Belgische Herder Club Nederland - Logo

Opzeggen samenwerking NVBH.

Beste Leden van de BHCN,
 
Wellicht hebben jullie al iets vernomen over het gegeven dat de NVBH de stekker uit het stopcontact heeft getrokken met betrekking tot de samenwerking tussen de NVBH aan de ene zijde en de BHCN aan de andere zijde.
Vrijdagavond werd dit ook kenbaar gemaakt op de website van de NVBH. Enige nuances zijn op zijn plaats. Herhaaldelijk klinkt zoveel en gedrag en houding klinkt alsof we als BHCN bestuur zo fout zijn geweest.
 
Op 3 dec heeft Willemine van Deijl  in de BHCN groep op FACE BOOK volgende tekst geplaatst.
Na 46 jaar lid te zijn geweest, 46 reeds fokker van de Belgische herder te zijn, 30 jaar keurmeester van dit mooie ras te zijn geweest. ook nog eens 25 jaar in het bestuur NVBH te hebben gezeten waarvan tig jaar als voorzitter, heb ik mijn lidmaatschap NVBH nu opgezegd.
Willemine van Deijl erelid BHCN en PHC
Een enkel Individu binnen het bestuur, heeft zich wel eens, als lid zijnde van de NVBH, minder positief uitgelaten over toegangsgelden, waarop flink gereageerd werd.  Datzelfde lid heeft reden opgegeven voor zijn opzegging als lid van de NVBH. Dit heeft er mede toe geleid dat de NVBH Brief 1 stuurde.
Kort komt het er op neer dat de NVBH eiste dat het BHCN bestuur afstand diende te doen van de gedane uitspraken, anders volgde een opzegging van de samenwerking. Brief 2 is zodoende een reactie vanuit BHCN naar NVBH, waarin we aangaven blij te zijn met onze eigen identiteit en dat we het niet konden waarderen dat de NVBH deze eigen identiteit te niet wilde doen.
Hierop volgde Brief 3 waar men de samenwerking beeindigde. Wij als BHCN betreuren ten zeerste de gang van zaken. Helaas is het ras de grote verliezer geworden en hebben wij als BHCN er alles aan gedaan, met behoud van de eigen identiteit, om het ras boven eigen belang te stellen. Als reactie stuurde we brief 4 waarin we te kennen gaven het besluit te betreuren en dat we graag in gesprek gingen eventueel met behulp van een mediator. Wat is tenslotte belangrijker, het eigen belang of de gezondheid van het ras en het verbeteren daarvan. Voor dat laatste heb je elkaar nodig.
Wij preferen duidelijk de  gezondheid van het ras. Echter het schrijven welke de NVBH openbaar maakte wordt zwaar overdreven gereageerd in wat er gebeurd is. Leden vragen zich terecht af wat er gebeurd is. Vandaar dat wij openheid geven in de brieven die onderling gestuurd zijn.
 
Brief 1
 
Aan: het bestuur van de BHCN 
Betreft: samenwerking NVBH en BHCN
Hoofddorp 7 december 2017
Geacht bestuur,
Vanaf 2016 hebben de besturen van onze verenigingen besprekingen gevoerd die waren gericht op samenwerking tussen onze beide verenigingen met als doelstelling de gezamenlijke behartiging van de belangen van ons ras en afstemming van onze kynologische activiteiten.
Deze besprekingen hebben geleid tot een door beide besturen onderschreven algemene intentieverklaring d.d. 19 juni 2016, die vervolgens door beide besturen breed is gecommuniceerd onder de leden van beide verenigingen.
Vervolgens is tussen de NVBH en de BHCN op 1 april 2017 een samenwerkingsovereenkomst gesloten over het gezamenlijk voeden en gebruiken van de database in het ZooEasy-pakket. Ook ten aanzien van deze specifieke overeenkomst hebben beide besturen hun leden breed geïnformeerd en akkoord gekregen van de AV’s van beide verenigingen.
Ons bestuur constateert dat er vanuit de BHCN door de secretaris, de heer Meulenbroeks en het erelid mevrouw Van Deijl, een houding wordt aangenomen jegens de NVBH, die niet in overeenstemming is met de letter en de geest van onze samenwerkingsafspraken.
Herhaaldelijk worden ons bestuur en onze leden geconfronteerd met berichten op Facebook van bovengenoemde leden die er op gericht zijn het imago van de NVBH publiekelijk te beschadigen. Het bericht op de BHCN Facebook pagina van zondag 3 december 13:27 van jullie erelid en de reacties hierop van jullie secretaris en voorzitter zijn voor ons de welbekende druppel.
De afgelopen maanden hebben onze voorzitter en secretaris er bij jullie voorzitter en secretaris informeel op aangedrongen het gedrag en de houding in overeenstemming te brengen met dat wat men van een samenwerkingspartner verwacht. Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid.
Voor de goede orde, uitspraken die in de sociale media “op persoonlijke titel, o.i.d.” worden gedaan, hoe politiek correct dat ook moge klinken, zijn extra schadelijk. Jullie bestuursleden en ereleden worden geacht namens jullie bestuur c.q. vereniging te acteren.
Wij verzoeken jullie dringend je, vanuit de hoedanigheid van bestuur van de BHCN, te distantiëren van de bovengenoemde publieke uitingen en er voor zorg te dragen dat in de toekomst gecommuniceerd wordt op een wijze die bij een samenwerkingspartner past. Indien gewenst kunnen wij een kopie van het Facebook bericht aanleveren.
Indien de BHCN geen afstand neemt van de genoemde uitlatingen, dan zullen wij de samenwerking met de BHCN beëindigen. Deze beëindiging betreft dan zowel de intentieverklaring als de overeenkomst inzake ZooEasy.
Wij verwachten uiterlijk 22 december 2017 een reactie.
Het bestuur NVBH. Voorzitter, José van der Vossen Secretaris, Lisèl Strobl
 
Brief 2 Antwoord BHCN
 
Aan Bestuur NVBH
Veldhoven, 19  december  2017
Geacht bestuur,
Naar aanleiding van uw schrijven van 7 december 2017 hierbij  onze reactie:
U stelde dat door onze secretaris Dhr. Meulenbroeks en ons erelid  Mevr. van Deijl een houding wordt aangenomen die niet in de geest van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst is.
U haalt hier uitspraken aan welke op facebook gedaan zouden zijn.  De uitspraken in uw brief betreffen uitspraken welke gedaan zijn op de facebook pagina van de BHCN.
Wij willen u erop wijzen dat Mevr. van Deijl geen bestuurslid is. Dhr. Meulenbroeks stelde bij zijn opmerkingen nadrukkelijk dat dit op persoonlijke titel was. Opmerkingen van individuele leden censureren wij niet tenzij er op schofferende wijze uitlatingen gedaan worden waarbij andere
leden gekwetst worden ofwel wegens onwaarheden en grof taalgebruik. Indien leden het niet eens zijn met ons beleid dan mogen zij dit in principe op onze pagina vermelden. Indien het om het beleid van een andere vereniging gaat gelden dezelfde regels.
Wanneer u van mening bent dat onze leden geen kritiek op ons of op uw beleid mogen hebben dan raakt dit het recht op vrije meningsuiting. Het feit dat de uitlatingen gedaan zijn door een bestuurslid en een oud-bestuurslid is hierbij van ondergeschikt belang zeker ook omdat het op persoonlijke titel was. De opmerking van Mevr. van Deijl was uitsluitend een mededeling dat ze haar lidmaatschap aan uw vereniging had opgezegd. Het bevreemd ons dat u hier aanstoot aan heeft kunnen nemen.
De censuur welke u wil toepassen binnen NVBH verband is gebaseerd op uw visie en beleid. De invloed welke u op ons beleid lijkt te willen uitoefenen stellen wij niet op prijs. U bent vrij om een andere mening en een ander beleid te hebben. Het beleid van de NVBH is echter niet het BHCN beleid en uw opmerkingen nemen wij ter kennisgeving aan.
Dat de op facebook geplaatste opmerkingen uw imago publiekrechtelijk zou schaden vinden wij nogal ver gezocht.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de BHCN,
Berry Meulenbroeks
Secretaris BHCN
 
Brief 3
 
Aan: bestuur BHCN
Betreft: beëindiging samenwerking NVBH en BHCN
Hoofddorp 29 december 2017
Geacht bestuur,
Naar aanleiding van de brief van 19 december 2017 over bovenvermeld onderwerp delen wij jullie het volgende mede.
Wij constateren dat jullie geen afstand nemen van de aangehaalde uitlatingen, zoals vermeld in ons schrijven van 7 december jl. en dat jullie ook in de toekomst niet van plan zijn een positieve invulling te geven aan de eerder afgesproken en vastgelegde samenwerking tussen onze beide rasverenigingen.
Wij beëindigen dan ook bij dezen de samenwerking met de BHCN. Zoals wij jullie in ons schrijven van 7 december 2017 hebben aangegeven, betreft deze beëindiging de intentieverklaring van 19 juni 2016 en tevens de overeenkomst inzake ZooEasy d.d. 1 april 2017. Wij zullen zorg dragen voor een correcte afhandeling van openstaande zaken m.b.t. deze laatst genoemde overeenkomst.
Ons bestuur zal de beëindiging van onze samenwerking communiceren naar onze leden via de beschikbare media gelijktijdig met het verzenden van dit schrijven. Voor het overige behouden wij ons alle rechten voor.
Namens het bestuur van de NVBH, José van der Vossen, voorzitter Lisèl Strobl, secretaris
 
Brief 4 Antwoord BHCN
Geacht NVBH Bestuur, 30-12-2017
Wij betreuren het ten zeerste dat we middels uw laatste brief, moeten vernemen dat jullie hebben besloten om de samenwerking te beëindigen.
We betreuren de ingeslagen weg vanuit de NVBH.
Wij als bestuur van de BHCN zien dat persoonlijke gevoeligheden bij enkele bestuursleden van de NVBH kennelijk de bovenhand krijgen op de gezondheid van het ras en het verbeteren daarvan waardoor dit ondergeschikt lijkt te worden.
Met behoud van onze eigen identiteit zouden we het volgende aan jullie willen voorstellen omwille van de samenwerking op het gebied van de gezondheid van de Belgische Herders:
Wij staan nog altijd open voor een gesprek om de voortgang van de samenwerking met betrekking tot de gezondheid te continueren. 
Wij stellen dit ook voor omdat wij menen dat uw beslissing niet in het belang is, of dat dit de wens is, van de leden van onze beide verenigingen.
In de allereerste communicatie met betrekking tot de ingebrekestelling is Anne-Marie Smolders ook geïnformeerd. Ze heeft aangegeven de rol als mediator op zich te willen nemen. Misschien kan ze eerst beide voorzitters contacteren onder welke voorwaarden een dergelijk gesprek toch zinvol kan zijn.
We vernemen graag van jullie,
Met vriendelijke groet,
Namens het voltallige Bestuur van de BHCN,
Secretaris Berry Meulenbroeks
 
 

Afdrukken E-mail