Belgische Herder Club Nederland - Logo

 • Start

ALV 18-03-2017

Agenda ALV BHCN 18-03-2017

Locatie: Manege de Fruithof, Dorpstraat 5, 6666 AE Heteren

Aanvangstijd Fokkersoverleg met aansluitend ALV: 15.00 uur

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen 30 mei 2016
 4. Secretarieel jaarverslag 2016 (op te vragen bij secretariaat)
 5. Financieel overzicht 2016 en begroting 2017 (op te vragen bij secretariaat)
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar Pauline Koning Stern Hanf. Het bestuur stelt voor om Pauline Koning Stern Hanf te hernoemen.
  Aftredend, niet herkiesbaar: Jan van Mol
  Conform de statuten kunnen kandidaten zich schriftelijk tot een week voor de vergadering opgeven, wanneer deze ondersteund wordt door 10 leden. Door het bestuur wordt voorgesteld Carmen van de Kamp.
 8. Voorstel tot aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen BHCN en NVBH aangaande Zooeasy database (zie bijlage)
 9. Voorstel tot een donatie aan het maagkankerfonds van 10 procent
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

AfdrukkenE-mail